#aa1188 - Flirt

RGB value: (170, 17, 136)h: 313 s: 0.8 v: 0.4

Kagemusha
Herostratus