#55ccff - Maya Blue

RGB value: (85, 204, 255)h: 198 s: 1 v: 0.7

Avatar Movie 2009