#dd3388 - Deep Cerise

RGB value: (221, 51, 136)h: 330 s: 0.7 v: 0.5

Kamikaze Girls