#220088 - Ultramarine

RGB value: (34, 0, 136)h: 255 s: 1 v: 0.3

Kagemusha