#44dddd - Turquoise

RGB value: (68, 221, 221)h: 180 s: 0.7 v: 0.6

Byzantium
My Blueberry Nights