#881188 - Dark Magenta

RGB value: (136, 17, 136)h: 300 s: 0.8 v: 0.3

Kagemusha